buy cialis professional

Дейности

Още при   създаването си през 1995 г. Институтът   осигури добра информационна инфраструктура чрез т.н. публично хранилище за правна информация,  с връзки към национални и международни бази данни с нормативни актове, съдебни решения и академични публикации, за да може на тази основа да се осъществяват основните функции на института:

правни и сравнителноправни изследвания в помощ на законодателната реформа;

обучение, образование и квалификация за различни целеви групи като: ученици, студенти, учители , юристи, журналисти.

Институтът имаше един от първите в страната информативен интернет-сайт, компютърна зала с 6-8 (в различните години) работни места и арендована линия към интернет, което позволяваше в първите години на развитие на интернет в България не само студенти, но и експерти от държавната администрация безплатно да ползват дистанционно и на място информационните ресурси на института. Осъществявани са справки и сравнителноправни анализи по молба на различни звена на държавната администрация. На базата на института са се провеждали и учебни курсове на Софийския Университет.

През  изминалите  години държавната администрация и университетът изградиха свои интернет системи и постепенно институтът намали провежданите обучения в областта на ИТ. За сметка на това се засили необходимостта от участие на неправителствения сектор в подготовката за членство в ЕС, а по-късно -  в хармонизиране на законодателството с общностното законодателство и гражданския контрол за ефективното прилагане на законите.

Институтът е участвал активно в тази дейност, като има ясно определен профил и утвърдена експертиза в областта на информационното общество, публичната администрация , медиите.

Експертите на института са организирали или са били основни лектори в десетки събития (семинари, конференции) в разглежданата област както у нас (национални, балкански и европейски форуми по информационни технологии, ИТ в публичната администрация, цифрова и интерактивна телевизия, правна уредба на телекомуникациите и др.)